Logo Gminy Zaniemyśl
Powróć do: Referaty

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy zapewnienie sprawnej obsługi mieszkańców w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych,stanu cywilnego, bezpieczeństwa, obrony cywilnej, współpracy w organizowaniu wyborów, w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które miały miejsce na terenie Gminy;
 2. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
 3. przechowywanie i konserwacja papierowych ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
 4. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmian imion i nazwisk;
 5. organizacja uroczystości jubileuszowych;
 6. prowadzenie ewidencji ludności,rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców;
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
 8. prowadzenie rejestru wyborców;
 9. prowadzenie spraw związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań;
 10. potwierdzanie Profilu Zaufanego;
 11. przygotowywanie kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzanie;
 12. prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej;
 13. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy;
 14. prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego;
 15. prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych;
 16. prowadzenie archiwum zakładowego;
 17. zapewnienie czystości i porządku budynku Urzędu.

Kierownik Referatu, zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Danuta Sobkowiak

pok. 107

+48 61 2857580 wew. 32

meldunki@zaniemysl.pl

Zastępca Kierownika Referatu

Joanna Borkowska

Sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
i ochrona przeciwpożarowa

Adam Sikorski

pok. 218

+48 61 2857580 wew. 22
+48 666 382 294

oc@zaniemysl.pl