Logo Gminy Zaniemyśl

Ryszard Wincent Berwiński

Ryszard Berwiński

Ry­szard Ber­wiń­ski urodził się 28 lu­te­go 1819 roku w Po­lwi­cy. Za­de­biu­to­wał za­pi­sa­mi folk­lo­ry­stycz­ny­mi w cza­so­pi­śmie „Przy­ja­ciel Ludu”. Kształ­cił się na uni­wer­sy­te­tach w Ber­li­nie. Na emi­gra­cji po­wsta­ła też po­wsta­ła pieśń, z któ­rej jest naj­bar­dziej zna­ny - Bogunka na Gople (1840). Po­wró­ciw­szy na te­re­ny pol­skie, za­jął się kon­spi­ra­cją. Ko­lej­ne utwo­ry rów­nież pi­sał w du­chu pa­trio­ty­zmu ro­man­tycz­ne­go: Don Juan Poznański (1844), Marsz w przyszłość (1844).