Logo Gminy Zaniemyśl
Powróć do: strona główna

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona danych osobowych

Informacja o prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaniemyśl (siedziba: Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl tel. +48 612857580) reprezentowana przez Wójta Gminy Zaniemyśl.

2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Ryszardem Kujawskim za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@zaniemysl.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Urzędu Gminy Zaniemyśl z dopiskiem „IOD”.

3.    Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, który wynika z kontekstu prawnego (np. sprawy podatkowe, inwestycyjne, osobowe, ochrony środowiska); powiązane z faktem zamieszkania na terenie Gminy Zaniemyśl lub w związku z podejmowaniem w Gminie Zaniemyśl działań przez osoby, których dane dotyczą;

2)   realizacji umów zawartych z kontrahentami;

3)   w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

4)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.    Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

1)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób   przetwarzane,

b)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c)    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d)   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są przesłanki, tj. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są przesłanki, tj. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora danych oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi danych ma charakter dobrowolny, jednak konieczny w celu zrealizowania zadania.

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.

12.    Okres przechowywania danych osobowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.