Logo Gminy Zaniemyśl
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Zaniemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zaniemysl.pl Urzędu Gminy Zaniemyśl.

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-01. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji silnika strony: 2019-10-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nadobnik, e-mail: informatyka@zaniemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 2857 580. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zaniemyśl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zaniemysl.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Zaniemyślu ul. Średzka 9, 63-00 Zaniemyśl

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 wejście od ul. Średzkiej oraz 2 wejście do Gminnego Ośrodka Kultury od ul. Sienkiewicza.

Żadne z wejść nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku. W budynku nie ma windy.

Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w UG Zaniemyśl.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres sekretariat@zaniemysl.pl
- faxem na nr tel. 61 28-57-474,
- osobiście w sekretariacie UG Zaniemyśl,
- drogą pocztową na adres: UG Zaniemyśl., ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl.

 
Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Kiedy masz prawo złożyć skargę?
Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do Urzędu Gminy Zaniemyśl, a podmiot ten nie zapewnił jej lub nie zapewnił Tobie dostępu alternatywnego, to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności przez Wójta Gminy Zaniemyśl.

Do kogo składasz skargę na brak dostępności?
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.

Co musisz napisać w skardze?
• dane kontaktowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail),
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, 
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, możesz wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co musi zawierać żądanie?

dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadomi Ciebie o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadomi Ciebie o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskaże Tobie alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – możesz złożyć skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Prawo do wejścia z psem asystującym do budynku Urzędu Gminy Zaniemyśl

 

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do Urzędu Gminy Zaniemyśl wraz z psem asystującym.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego 
i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 nie zwalnia osoby 
z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.