Logo Gminy Zaniemyśl

Realizacja inwestycji "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory Małe"

W Jeziorach Małych za Gminną Oczyszczalnią Ścieków powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli oddawać  odpady, które nie będą zabierane sprzed posesji w ramach cyklicznej zbiórki odpadów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Zaniemyśl ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie w szczególności poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustawa określa również warunki, jakie powinien spełniać PSZOK:
1) zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
•    przeterminowane leki,
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    zużyte opony,
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

PSZOK zastąpi organizowaną przez gminę zbiórkę odpadów gabarytowych, odpadów poremontowych oraz niebezpiecznych.  Będzie również przyjmował odpady, których zgromadzona ilość przekroczy określone w gminie limity (BIO).

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

PSZOK w trakcie budowy

PSZOK w trakcie budowy

PSZOK w trakcie budowy

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności