Logo Gminy Zaniemyśl

2024 rok zapowiada się rekordowo! Planujemy realizację zadań!

W 2024 roku zaplanowano wiele inwestycji, które mogą zostać zrealizowane tylko dzięki pozyskanym środkom ze źródeł zewnętrznych.
Szczegóły prezentuje poniższa tabela:

Nazwa zadania Koszt planowany do poniesienia w 2024 r.
Pozyskane dofinansowanie Wkład własny
Dotacja na renowację Kościoła św. Wawrzyńca w Zaniemyślu 150.000,00 147.000,00 3.000,00
Dotacja na renowację Kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Mądrych    150.000,00 147.000,00 3.000,00
Dotacja na renowację Kościoła św. Marcina w Śnieciskach 150.000,00 147.000,00       3.000,00
Ujednolicenie frontowego ogrodzenia zabytkowego parku w Łęknie; nr w rejestrze: 1720/A; 1766/A - etap I 500.000,00 490.000,00 10.000,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 2.000.000,00 1.960.000,00 40.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl

8.000.000,00 zł
w tym: - 4.600.000,00 w 2024 r.

- 3 400 000,00 w 2025 r.

7.600.000,00 

400.000,00
Przebudowa ulicy Spacerowej w Zwoli etap II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych 1.200.000,00 1.140.000,00 60.000,00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Domu Szwajcarskim na wyspie Edwarda, jezioro Raczyńskie, Zaniemyśl, nr w rejestrze 2503/A. 1.843.000,00 1.242.000,00 601.000,00
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl 1.371.800,00 1.097.440,00 274.360,00
Budowa boiska do tenisa w Łęknie 179.349,00 114.111,00 65.238,00
Budowa PSZOK-u w Jeziorach Małych 3.300.000,00 3.271.800,00 28.200,00
RAZEM 18.844.149,00

                        17.356.351,00

 1.487.798,00

Źródła dofinansowania: 

  1. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, program: „Realizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Leader.
  2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków;
  3. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład;
  4. Powiat Średzki.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności