foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wójt Gminy Zaniemyśl zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl - Aktualności - Urząd Gminy w Zaniemyślu.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-19

Wójt Gminy Zaniemyśl zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

Wójt Gminy Zaniemyśl zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl. 

Lp.

Nr ew.

działki

Pow.

w ha

Nr Kw

Położenie

Cena oczekiwana nieruchomości

wartość (zł)netto

Zaliczka

(zł)

1

787/4

787/3

 

 

 

0,5418

0,3009

0,8427

PO1D/0004064/6

PO1D/0004064/6

 

Zaniemyśl

830.700,00zł.

(-działka ozn. nr 787/4

cena oczekiwana

580.500,00zł – zwolniona

z podatku VAT,

-działka ozn. nr ew. 787/3

cena oczekiwana

250.200,00zł. - do ceny

uzyskanej w rokowaniach

doliczone zostanie 23%

podatku VAT).

 

50.000,00zł.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest częściowo zabudowana, na działce oznaczonej nr ew. 787/4 znajduje się segmentowy budynek letniskowy i budynek socjalny, działka ozn. nr ew. 787/3 jest niezabudowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. znajduje się w terenach zabudowy letniskowej.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej, posiada dostęp do sieci gazowej. Położona jest w pobliżu jeziora Raczyńskiego, przy utwardzonej ścieżce pieszo jezdnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10.11.2016r., drugi 10 maja 2017r. – obydwa zakończone wynikiem negatywnym.

Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań:

Rokowania zostaną przeprowadzone się w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy Zaniemyśl przy ul. Średzkiej 9, pok. 211.

 

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:

  1. Wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie i wysokości;
  2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach;
  3. Okazanie komisji przeprowadzającej rokowania dowodu osobistego, przez osobę uczestniczącą w rokowaniach;
  4. W przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – okazanie stosownego pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego;
  5. W przypadku małżonków, w rokowaniach konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym oświadczeniem o wyrażeniu zgody, na nabycie nieruchomości za cenę zaoferowaną w rokowaniach przez współmałżonka;
  6. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu;

Zaliczka:

Zaliczkę w wysokości 50.000,00zł. należy wpłacić w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Gminy Zaniemyśl w B.S. Kórnik O/Zaniemyśl Nr 79 9076 0008 2002 0070 0098 0007, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2017r., z dopiskiem na dowodzie wpłaty „udział w rokowaniach na sprzedaż dz. 787/3 i 787/4   w m. Zaniemyśl”.

Uwaga: przez wpłacenie zaliczki w terminie rozumie się uznanie w dniu 07 sierpnia 2017r. na rachunku bankowym Gminy Zaniemyśl wymaganej kwoty.

Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej zaliczka przepada na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach:

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Zaniemyśl (p.212) lub przesłać pocztą. Zgłoszenie winno wpłynąć do dnia 07 sierpnia 2017r. do godziny 15oo, z zastrzeżeniem że liczy się data wpływu korespondencji do urzędu, a nie data wysyłki.

Kopertę należy zaadresować na adres:

Urząd Gminy Zaniemyśl

ul. Średzka 9

63-020 Zaniemyśl

z dopiskiem

„ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH, NA SPRZEDAŻ dz. NR 787/3 i 787/4 W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) Datę sporządzenia zgłoszenia;

3) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (należy podać łączną kwotę netto za obydwie działki),

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Termin zapłaty:

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach w przypadku jednorazowej zapłaty płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast w przypadku rozłożenia należności na raty, termin spłaty rat zostanie ustalony  w rokowaniach, z tym że pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi również koszty aktu notarialnego.

Wójt Gminy Zaniemyśl zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji dotyczących rokowań udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zaniemyśl ul. Średzka 9, pokój 215, tel. 61 2857580 w 26.

Istnieje możliwość oględzin nieruchomości w terenie, po uprzednim uzgodnieniu z w/w Referatem, w dniach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 14oo.

 

WÓJT

 (-) inż. Krzysztof Urbas

Zaniemyśl, dnia 02 czerwca 2017r.

 - przeta_787_3.jpg

Administrator
 
Urząd Gminy w Zaniemyślu, Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612857580, fax: +48.612857474, email: admin@zaniemysl.pl, http://www.zaniemysl.pl
NIP: 786-10-49-224, Regon: 000546302
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x