foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ˝Kolorowy Świat˝ w Zaniemyślu - Aktualności - Urząd Gminy w Zaniemyślu.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-04-12

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu

 

O G Ł O S Z E N I E   O   K O N K U R S I E

Wójt Gminy Zaniemyśl ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorządowego „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu,
ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

 I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wymienionym przedszkolu;
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4.  uzyskał:

           a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 

           b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

         c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich

             czterech lat pracy w szkole wyższej

           - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

      5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

      6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia

          1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016, poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), a w przypadku

          nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy

          z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.)

          oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

     7. nie był  skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

     8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

     9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami

         publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

         odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, ze zm.).

II. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wymienionym przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt I. 2 - 9 niniejszego ogłoszenia.

 III. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 IV. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. ukończyła studia magisterskie;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6. spełnia wymagania określone w pkt I 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.):

 V. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia   1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w pkt V 2, 4, 5, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

VII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu” w terminie do dnia 04 maja 2017 r. do godziny 15.00, na adres: Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl (decyduje data wpływu oferty).

VIII. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Zaniemyśl.

IX. Komisja konkursowa działa w trybie określonym w Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60 poz. 373 ze zm.).

X. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Urbas

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej

Administrator
 
Urząd Gminy w Zaniemyślu, Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612857580, fax: +48.612857474, email: admin@zaniemysl.pl, http://www.zaniemysl.pl
NIP: 786-10-49-224, Regon: 000546302
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x